{{ getBasketItemCount() }}

Korsløkkeparkens fremtidssikring

Artikel oprettet: 31.01.18

 

Korsløkkeparkens afd. 37 har gennemgået en omfattende renovering og fremtidssikring, der både har haft fysiske og boligsociale forhold på dagsordenen.

Projektbeskrivelse

Helhedsplanen i afd. 37 Korsløkkeparken har omfattet renovering og fremtidssikring af 386 boliger og tilhørende udearealer, hvilket er den første etape af renoveringen af samtlige 1156 boliger i Korsløkken. De 386 boliger er fordelt i fem 5 etagers karrébygninger, der er opført i perioden 1964 til 1971.

Under gennemførelsen af helhedsplanen er antallet af boliger reduceret til 384. Endvidere er sammensætningen af lejlighedsstørrelser ændret ved sammenlægninger og ved ændringer af lejlighedsskel. Dette har medført en større variation af boligtyper. Renoveringen af boligerne og udearealerne har været meget omfattende, således er alle boligernes indretninger ændret og stort set alle overflader fornyet. Alle baderum er totalrenoverede, og der er indsat nye køkkener med nye hvidevarer.

Fremtidssikringen af boligerne og boligområdet i afd. 37 har foregået på en bæredygtig måde. Totaløkonomiske, miljømæssige og sociale hensyn er tænkt sammen med både en fysisk og boligsocial helhedsplan. Korsløkken modtog d. 3/3 2016 Odense Kommunes bæredygtighedspris. I begrundelsen for pristildelingen blev pointeret, at renoveringen på en unik måde kombinerer bl.a. miljøtiltag, sociale indsatser, beboerinvolvering, jobskabelse og arbejdsmiljø til én samlet bæredygtig løsning.

Renoveringen af udearealerne i afdelingen har bl.a. omfattet etablering af et LAR-projekt hvor regnvand lokalt nedsives og fordampes og derved mindsker udledningen til det fælles kloaksystem. Alle lyskilder i fællesarealer, trapperum og i udendørslamper er LED-lyskilder med lang levetid og lavt energiforbrug. For at forbedre indeklimaet i boligerne er der etableret mekanisk balanceret ventilation med højeffektiv varmegenvinding. Renoveringen har ligeledes omfattet en gennemgribende miljøsanering.

Under renoveringen er der desuden etableret 30 tilgængelighedsboliger, der er indrettet med størst mulig hensyntagen til kørestolsbrugere.

Organisering

Bygherren er Fyns Almennyttige Boligselskab og som arkitekt valgte man Archidea ApS. 

Rambøll Danmark A/S Odense, har været totalrådgivere på projektet.

5E Byg har været hovedentreprenør. 

Beboerinddragelse

Korsløkken renoveres til gavn for nuværende og fremtidige beboere. Det har derfor i hele processen været vigtigt for FAB at have stor beboerinddragelse, derfor har der fra start af planlægningen været nedsat forskellige projektgrupper som har været medbestemmende på bl.a. valg af materialer, udformning af udearealer mv.

I forbindelse med renoveringsprocessen indgik FAB som den første boligorganisation en partnerskabsaftale med organisationen "Byg til Vækst", som handler om at få unge beboere fra området i uddannelse, eller beskæftigelse, i forbindelse med byggeriet. Aftalen har resulteret i at 24 personer har fået job eller læreplads og 58 har været i praktik. Under hele processen har der været stor fokus på information. 

Erfaring

Inden renoveringen blev gennemført, var det visuelle bygningsudtryk monotone, ensformige og kedelige facader. Dette udtryk er total ændret ved at tilføre altaner og karnapper til samtlige boliger, samt ved flere opgange at tilbygge udvendige elevatortårne. 

Udvendige kælderadgange, herunder kældertrapper, var inden renoveringen mørke og skumle, hvilket medførte utryghed blandt beboerne. Disse forhold er ændret ved at trapper og ramper er fritlagte, med godt udsyn til følge. Hele haveanlægget er nytænkt med ny beplantning, nye plæner og nye gangstiforløb og belysning. Herunder er stiforløb langs facader flyttet, således er indkigsgener til stuelejligheder minimeret.Facts om projektet

Projektadresse

Nyborgvej 279
5220 Odense

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Arkitektur & Bevaring, Bygning & Bolig, Tilgængelighed,

Boligorganisation

Boligtype

Blandet

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1964

Antal lejelmål

384

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

350 millioner kroner.

Byggeperiode

1 april 2014 - 22 december 2016

Del af større renovering

Ja