{{ getBasketItemCount() }}

Handicapvenlige huse i tæt-lav bebyggelse i Nakskov

Artikel oprettet: 06.05.11

 

På Ole Kirks Allé i Nakskov har en gennemgribende omdannelse gjort 12 arkitektonisk bevaringsværdige huse fra 1945 tilgængelige for gangbesværede.

Projektbeskrivelse

I den førhen stærkt nedslidte bebyggelse, der er inspireret af de engelske havebyer, er alle 36 huse nu totalrenoveret som led i et LBF-støttet demonstrationsprojekt. 12 familieboliger er omdannet til ældre-handicapvenlige boliger, og her er 1.salen sat ud af brug, mens et rummeligt badeværelse erstatter den tidligere trappe. Overalt er installeret skydedøre, handicapvenlige greb og hæve-sænke borde, og en rampe med svag hældning sikrer niveaufri adgang til husene. Hensynet til de bevaringsmæssige værdier har fyldt meget i ombygningen, der indledningsvist blev planlagt som en differentieret renovering med mulighed for at bevare beboernes egne renoveringsarbejder.

Organisering

De 36 huse på Ole Kirks Alle var inden renoveringen i så forskellig kvalitet og udformning, at hvert enkelt hus blev betragtet som en særskilt byggesag med individuelle renoveringsplaner og særskilte regnskaber. Dette stillede store krav til styringen og koordineringen af byggeprocessen, der blev organiseret som hovedentreprise med en lokal entreprenør.

Beboerinddragelse

Boligselskabet af 1944 i Nakskov arbejdede igennem 15 år for at skaffe penge til den påkrævede renovering; en proces, der medførte løbende fraflytning og ingen tilflytning. Da man endelig var klar til at gå i gang, var der kun 5 beboede huse tilbage på Ole Kirks Allé, og beboerinddragelsesprocessen blev derfor en noget reduceret udgave i forhold til det oprindeligt planlagte.

Erfaring

Overordnet set har istandsættelsen af ’havebyen’ været en stor succes. Afdelingens attraktionsværdi er steget, ventelisterne er lange og beboerne meget tilfredse. Erfaringerne omkring differentieringselementet er derimod blandede. Trods intentionen kunne tilbuddet om at bevare beboernes egne renoveringsarbejder kun realiseres i forhold til 5 beboede boliger, og af dem valgte kun én husstand en differentieret løsning. Her spillede det ind, at forskellen i huslejeniveau mellem en totalrenoveret og en delvist renoveret bolig kun var på ca. 500 kr./mdr. Derudover viste de tekniske undersøgelser, at kun meget få af beboernes egne renoveringsarbejder var teknisk forsvarlige at bevare. I lignende sager er det derfor tilrådeligt tidligt i processen at definere og formidle klare bevaringskriterier og -regler. Modsat forventningen viste det sig mere omkostningstungt at bevare eksisterende løsninger end at totalrenovere. Trods den omstændelige proces blev renoveringen gennemført uden budgetoverskridelser. De samlede udgifter til de 12 handicapvenlige boliger har udgjort ca. 1.657.440 kr. pr. bolig, hvoraf 329.716 kr. er gået til tilgængelighedsarbejder. En del af anlægssummen er ustøttet.Facts om projektet

Projektadresse

Ole Kirks Allé 2
4900 Nakskov

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Arkitektur & Bevaring, Bygning, Bygning & Bolig, Handicapvenlig bolig, Omdannelse, Tilgængelighed,

Boligorganisation

Kontakt

Lars Møller
Boligselskabet af 1944 i Nakskov
Tlf.: 54920900
Email: lm@bs1944.dk

Boligtype

Familiebolig, Ældrebolig,

Bebyggelsestype

Tæt/lav

Oprindeligt opført

1945

Antal lejelmål

36

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

20.000.000

Byggeperiode

1 februar 2008 - 01 august 2009

Del af større renovering

Ja

Relaterede projekter

Fasanstiens nye facader,